Územní plán není daný jednou provždy a je dobře, že se s ním pracuje permanentně. Od nás dostanete více – každé změně bude předcházet důkladná veřejná diskuze, protože zde dvojnásob platí, že žádné rozhodování o Vás nemůže být bez Vás.

4 komentáře na “Územní plán”

 1. Těžko si vzpomenout na každého človíčka, který má doma nějakou tu slépku a z vlastní iniciativy všechny oběhat. Můžeme být vděční, že si toho paní Junová vůbec všimla a rozjela petici a bojovala tak za všechny, co s tím nesouhlasí! Proč v takových Čekanicích mohou chovat prasata a v Chotovinách ani slepičku? A právě proto je třeba mít v opozici takové lidi, kteří nedopustí, aby si smyslu zbavení vládnoucí dělali co chtěli.

 2. Paní Junová, i když se vám podpisovou akcí proti změně územního plánu na městský způsob bydlení povedlo zablokovat tuto změnu, většina obyvatel o žádné petici neví. Zajímalo by mne, kolik podpisů pod peticí bylo. Chotovinské listy se o ní ani nezmínily. Jsme vám vděční, že budeme moci mít i v budoucnu na dvorku slípky a tudíž i vlastní vajíčka. Zvířata k vesnici odjakživa patřila. Děkujeme. Všichni z naší rodiny volíme vás a celou vaši kandidátku.

  1. Dobrý den, Mílo. Jsem ráda, že jsem to s dalšími spoluobčany stihla prodiskutovat a zavčasu jsem připomínku (+podpisy) sepsala. Paní Buzu byla nejdříve překvapená, že by někdo mohl trvat na chovu domácích zvířat v takto „velké“ vesnici, ale nakonec to pochopila a pravděpodobně tuto připomínku zohlední. Ono šlo spíše o to, že obce v blízkosti měst jsou moderním místem k bydlení i pro lidi, kterým domácí zvířata mnohdy vadí a tato skupina lidí by se pak mohla ohánět, že se v Chotovinách zvířata chovat nesmí, když to není v ÚP. V podpisové petici bylo odhadem tak 40 podpisů, ale již si to úplně přesně nepamatuji. A velmi děkuji za Vaši podporu. Hanka Junová

   1. Dobrý den,
    zde jsem zkopírovala doslovný obsah připomínky k ÚP v plném znění:

    Věc: Připomínka k návrhu územního plánu Chotoviny

    Tímto vznášíme připomínku k “Územnímu plánu Chotoviny – návrh pro společné jednání“, březen 2018, pořizovatel Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a územního rozvoje podle ustanovení §50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. ohledně části A, kapitoly 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.

    Požadujeme, aby byl text doplněn o přípustné využití v Plochách k bydlení BI – v rodinných domech – příměstské o následující: Činnosti, děje a zařízení drobných chovatelských a pěstitelských aktivit za účelem samozásobení.

    Odůvodnění: Tato činnost je pro život vesnice naprosto přirozená a není důvod ji opomíjet nebo ji násilně potlačovat a ničit tak autenticitu venkova. I srovnatelně velké Malšice a nebo větší Chýnov mají v částech venkovských, městských a smíšených umožněn chov zvířat pro samozásobení. V Chotovinách je také velmi početná skupina zahrádkářů vedená pod Českým zahrádkářským svazem, jejichž členové mají mnoho soukromých aktivit za účelem pěstování plodin pro samozásobení a zároveň pořádají společenské akce přesahující hranice obce a tito by byli také poškozeni.

    Předem děkujeme
    občané Chotovin

Comments are closed.